کد: k-24
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-12
کتیبه اسب
کد: k-10
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-07
ستون منقش به گل های آفتابگردان
کد: k-21
کد: kdec-09
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-10
کد: k-14
کد: km-05
کتیبه سوره حمد در فرودگاه
کد: k-29
کد: k-08
کتیبه بسم الله الرحمن الرحیم
کد: k-30
کد: k-18
ماهی
کد: tt-20
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-13
خانه های روستایی
کد: tt-43
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-17
کتیبه مرداب
کد: k-35
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-16
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-06
کد: k-07
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-13
کد: k-38
کد: k-11
کد: tt-22
کد: k-15
کد: tt-28
کتیبه بسم الله مسجد
کد: km-01
کد: k-26
میز
کد: kdec-02
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-03
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-12
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-09
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-02
خورشید
کد: tt-44
کد: km-06
کد: k-23
کتیبه خانه های روستایی
کد: kdec-10
کد: k-20
کد: kdec-07