کد: kdec-03
شومینه
کد: kdec-04
کد: k-07
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-13
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-03
کد: k-24
تندیس و طرح میدان بسم الله
کد: ktm-03
کد: k-37
سیمرغ بسم الله
کد: tt-14
کد: kdec-08
تندیس بسم الله
کد: ktm-01
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-11
کد: km-13
کد: k-14
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-12
کد: k-04
ماهی
کد: tt-20
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-08
کد: tt-21
کد: kdec-07
کد: k-18
کد: tt-35
طرح میدان بسم الله
کد: ktm-02
کتیبه رقص ماهی ها
کد: k-09
کد: tt-28
فرازی از مناجات شعبانیه
کد: km-08
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-06
مرغ بسم الله
کد: kb-18
خورشید
کد: tt-44
کد: km-05
کد: k-13
کد: km-15
ستون منقش به گل آفتابگردان
کد: kdec-16
کتیبه سور قرآنی
کد: km-09
کد: k-15
کد: k-33
نقش برجسته گل آفتابگردان
کد: kdec-15
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-14
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-11
کد: tt-24