جویبار لحظه ها
کد: c-41
من موج را سرودی کردم
کد: c-40
آدم اینجا تنهاست
کد: c-39
مگر در نهر تنهایی چه می شویند
کد: c-38
عشق
کد: c-37
عشق رازی است
کد: c-36
عشق رازی است
کد: c-35
واژه ای در قفس است
کد: c-34
عشق
کد: c-33
عشق
کد: c-32
عشق
کد: c-31
سرود موج
کد: c-30
عشق
کد: c-29
عشق
کد: c-28
لیک پاهایم در قیر شب است
کد:
غم کهن به می سالخورده دفع کنید
کد: c-26
مگر در نهر تنهایی چه می شویند
کد: c-25
بیا که بی تو به جان آمدم ز تنهایی
کد: c-24