عشق رازی است
کد: c-23
هر کجا هستم باشم، آسمان مال منست
کد: c-22
روزنی دارد دیوار زمان
کد: c-21
عشق رازی است
کد: c-20
کجاست همت حیات
کد: c-19
من عشق را سرودی کردم
کد: c-18
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
کد: c-17
عمرم گذشت
کد: c-16
هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم
کد: c-15
عشق رازی است لبخند رازی
کد: c-14
الهی چه فضل است که با دوستان خود کرده ای
کد: c-13
قایقی خواهم ساخت
کد: c-12
من از کدام طرف می رسم به یک هدهد
کد: c-11
سیاه مشق
کد: c-10
کد: c-09
بشوی اوراق اگر همدرس مایی
کد: c-08
هو الحی القیوم
کد: c-07
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: c-06