رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
کد: 
c-75
متن نوشته: 
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند