شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست

شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست
شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست
کد: 
c-65
متن نوشته: 
شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست