چشم شب زنده دار بسیار است دل شب زنده دار میخواهم

چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
کد: 
c-112
متن نوشته: 
چشم شب زنده دار بسیار است دل شب زنده دار میخواهم