کتیبه سور قرآنی

کتیبه سور قرآنی
کتیبه سور قرآنی
کد: 
km-09
متن نوشته: 
سوره های فلق، ناس و توحید