گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده

گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده
گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده
کد: 
c-62
متن نوشته: 
گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده