بریز از رخ نقابم

قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: 
c-100
متن نوشته: 
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم

سرگشته شوقیم مپرسید کجائیم

سرگشته شوقیم مپرسید کجائیم
سرگشته شوقیم مپرسید کجائیم
کد: 
c-99
متن نوشته: 
سرگشته شوقیم مپرسید کجائیم

دل بی آرزو کم آفریدند

دل بی آرزو کم آفریدند
دل بی آرزو کم آفریدند
کد: 
c-98
متن نوشته: 
دل بی آرزو کم آفریدند

من از کدام طرف میرسم به یک هدهد

من از کدام طرف میرسم به یک هدهد
من از کدام طرف میرسم به یک هدهد
کد: 
c-97
متن نوشته: 
من از کدام طرف میرسم به یک هدهد

لطيف ها از سخت ها مقاومترند

لطيف ها از سخت ها مقاومترند
لطيف ها از سخت ها مقاومترند
کد: 
c-96
متن نوشته: 
لطيف ها از سخت ها مقاومترند

مرا آن ده که آن به

الهی مرا آن ده که آن به
الهی مرا آن ده که آن به
کد: 
c-95
متن نوشته: 
الهی مرا آن ده که آن به

صدای آشنا

صدای آشنا محرک روح آدمیست
صدای آشنا محرک روح آدمیست
کد: 
c-94
متن نوشته: 
صدای آشنا محرک روح آدمیست

سوره توحید

سوره توحید
سوره توحید
کد: 
c-93
متن نوشته: 
قل هو الله احد الله صمد لم یلد

شب عشاق

شب عشاق چه تاریک شده ها مگر صبح تو نزدیک شده
شب عشاق چه تاریک شده ها مگر صبح تو نزدیک شده
کد: 
c-92
متن نوشته: 
شب عشاق چه تاریک شده،ها مگر صبح تو نزدیک شده

همه ی هستی من آیه ی تاریکیست

همه ی هستی من آیه ی تاریکیست
همه ی هستی من آیه ی تاریکیست
کد: 
c-91
متن نوشته: 
همه ی هستی من آیه ی تاریکیست