قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم

قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: 
c-80
متن نوشته: 
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم

جامه ای کز فراق چاک شده

جامه ای کز فراق چاک شده
جامه ای کز فراق چاک شده
کد: 
c-79
متن نوشته: 
گر بماندیم زنده، بردوزیم جامه ای کز فراق چاک شده ور نماندیم، عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده

بکوی عشق از این سوی رهگذار است

بکوی عشق از این سوی رهگذار است
بکوی عشق از این سوی رهگذار است
کد: 
c-78
متن نوشته: 
بکوی عشق از این سوی رهگذار است

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: 
c-77
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم

هر سو نظر افکنی

هر سو نظر افکنی
هر سو نظر افکنی
کد: 
c-76

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
کد: 
c-75
متن نوشته: 
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

هر دم از عمر میرود نفسی

هر دم از عمر میرود نفسی
هر دم از عمر میرود نفسی
کد: 
c-74
متن نوشته: 
هر دم از عمر میرود نفسی

عشق رازی است، لبخند رازی

عشق رازی است، لبخند رازی
عشق رازی است، لبخند رازی
کد: 
c-73
متن نوشته: 
عشق رازی است، لبخند رازی است

بوی هجرت می آید

بوی هجرت می آید
بوی هجرت می آید
کد: 
c-72
متن نوشته: 
بوی هجرت میاید

نقاشی خط

نقاشی خط
نقاشی خط
کد: 
c-71