رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
کد: c-113
چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
کد: c-112
چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
کد: c-111
چشم شب زنده دار بسیار است، دل شب زنده دار میخواهم
کد: c-110
الهی مرا آن ده که آن به
کد: c-109
ای دل غم تو بسوخت بسیار مرا
کد: c-108
الله
کد: c-107
عشق زخم است و مرهم نیست
کد: c-106
دل شب زنده دار میخواهم
کد: c-105
همه هستی من آیه تاریکی است
کد: c-104
زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد
کد: c-103
صدای آب می آید
کد: c-102
هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم
کد: c-101
قل هوالله احد یعنی بریز از رخ نقابم
کد: c-100
سرگشته شوقیم مپرسید کجائیم
کد: c-99
دل بی آرزو کم آفریدند
کد: c-98
من از کدام طرف میرسم به یک هدهد
کد: c-97
لطيف ها از سخت ها مقاومترند
کد: c-96